Vedtekter for Talent Norge AS

Vedtekter for Talent Norge AS
Organisasjonsnummer: 914 931 231
(Vedtatt på generalforsamling 24. mai 2018)

§ 1. Navn
Selskapets navn er Talent Norge AS.

§ 2. Adresse
Selskapet har sitt forretningskontor i Oslo.

§ 3. Formål
Selskapets formål er utvikling av de fremste kunstneriske talentene i Norge i et samarbeid mellom staten og private aktører, og slik bidra til et kulturliv på høyt internasjonalt nivå og flere kunstnere i verdensklasse.

§ 4. Virksomhet
Selskapets virksomhet er finansiering av talentutvikling samt andre aktiviteter som kan bidra til kunnskapsdannelse, erfaringsoverføring og inspirasjon i arbeidet med å nå selskapets formål.

§ 5. Aksjekapital
Aksjekapitalen er på stiftelsestidspunktet kr 30 000, fordelt på 3 aksjer, hver pålydende kr. 10 000. Selskapets aksjer er ikke fritt omsettelige. Nye eiere skal godkjennes av samtlige eksisterende eiere, enten det gjelder overtakelse av tidligere eiers aksjepost eller ved aksjeutvidelse.

§ 6. Ideelt selskap
Talent Norge AS er et ideelt selskap. Eierne kan ikke ta utbytte og overskudd skal reinvesteres i tiltak som faller inn under selskapets formål.

§ 7. Styre
Selskapet ledes av et styre på inntil syv medlemmer. Generalforsamlingen velger styrets leder.

§ 8. Valgkomité
Selskapet skal ha en valgkomité på minst tre medlemmer som velges for to år av gangen av generalforsamlingen. Valgkomiteen skal overfor generalforsamlingen innstille på valg av styremedlemmer og styreleder. Valgkomiteen skal dessuten kunne foreslå styrehonorarer og nye medlemmer til valgkomiteen.

§ 9. Oppløsning
Ved oppløsning av selskapet skal eventuell formue overføres til ideell virksomhet som arbeider i samsvar med selskapets formål.