Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2023

REDEGJØRELSE FOR AKTSOMHETSVURDERINGER 2023

Talent Norge er et aksjeselskap med ideelt formål. Vår oppgave er å finansiere talentprogrammer innenfor kunst og kultur i et samspill med private partnere, parallelt som vi etablerer et sterkt tverrfaglig kompetansemiljø knyttet til talentutvikling innenfor kunstfeltet. Talent Norge AS ble stiftet 21. januar 2015 og er i dag eid av Kultur – og likestillingsdepartementet, Sparebankstiftelsen DNB og Stiftelsen Cultiva. I 2023 tildelte Talent Norge 53,1 millioner kr til 56 talentprogrammer over hele landet, og bidro til å sikre en større andel av private midler utover det. Talentprogrammene er gjerne ledet av etablerte institusjoner, men det er også mindre aktører som organiserer programmene. Det anslås at det er rundt 750 deltakere i de tilknyttede programmene. Et program kan ha engasjert programledere, mentorer, foredragsholdere og andre som deltakerne vil møte regelmessig.

Talent Norge har ikke avdekket faktiske negative konsekvenser som følge av virksomheten.

Talent Norge vurderer at de fremste risikoene for negative konsekvenser som følge av virksomheten er knyttet til ulike former for forskjellsbehandling i de tilknyttede talentprogrammene som Talent Norge er med å finansiere, samt forhold knyttet til asymmetriske relasjoner mellom personer i talentprogrammene. Risikoene kan være knyttet til både bevisst eller ubevisst diskriminering innenfor de mangeartede miljøer og kontekster som Talent Norges samarbeidspartnere opererer innenfor. Det er utviklet etiske retningslinjer mot trakassering og diskriminering.

Talent Norge arbeider kontinuerlig med å styrke dialog, prosesser og verktøy for å motvirke diskriminering i egne aktiviteter og i de tilknyttede programmene. Det gjør vi gjennom etiske retningslinjer, kartlegging av tiltak for inkludering hos programmene, gjennom strategiske samarbeid med blant annet Olympiatoppen, Sparebankstiftelsen DNB, Norsk Tipping, Balansekunst og Music Norway for å styrke kompetansen om temaet i hele vårt nettverk og utvikle tilgjengelige verktøy som på den ene siden virker som veiledere for å gjøre aktsomhetsvurderinger innenfor de enkelte programmene, og på den annen side gjør det enklere for Talent Norge å stille krav og forventninger om målrettede tiltak.