Vedtekter for Talent Norge AS

Vedtekter for Talent Norge AS

Organisasjonsnummer: 914 931 231

(Vedtatt på generalforsamling 15.02.2022)

 

 

 • 1. Navn

Selskapets navn er Talent Norge AS.

 

 • 2. Adresse

Selskapet har sitt forretningskontor i Oslo.

 

 • 3. Formål

Selskapets formål er utvikling av de fremste kunstneriske talentene i Norge i et samarbeid mellom staten og private aktører, og slik bidra til et kulturliv på høyt internasjonalt nivå og flere kunstnere i verdensklasse.

 

 • 4. Virksomhet

Selskapets virksomhet er finansiering av talentutvikling samt andre aktiviteter som kan bidra til kunnskapsdannelse, erfaringsoverføring og inspirasjon i arbeidet med å nå selskapets formål.

 

 • 5. Aksjekapital

Aksjekapitalen er på stiftelsestidspunktet kr 30 000, fordelt på 3 aksjer, hver pålydende

 1. 10 000. Selskapets aksjer er ikke fritt omsettelige. Nye eiere skal godkjennes av samtlige eksisterende eiere, enten det gjelder overtakelse av tidligere eiers aksjepost eller ved aksjeutvidelse.

 

 • 6. Ideelt selskap

Talent Norge AS er et ideelt selskap. Eierne kan ikke ta utbytte og overskudd skal reinvesteres i tiltak som faller inn under selskapets formål.

 

 • 7. Styre

Selskapet ledes av et styre på inntil syv medlemmer. Generalforsamlingen velger styrets leder.

 

 • 8. Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité på minst tre medlemmer som velges for to år av gangen av generalforsamlingen. Valgkomiteen skal overfor generalforsamlingen innstille på valg av styremedlemmer og styreleder. Valgkomiteen skal dessuten kunne foreslå styrehonorarer og nye medlemmer til valgkomiteen.

 

 • 9. Godtgjørelse til ledende personer
  Talent Norge AS skal følge bestemmelsene i allmennaksjeloven og tilhørende forskrift om retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer og rapport om godtgjørelse til ledende personer. Retningslinjer og lønnsrapport skal legges frem for godkjennelse for ordinær generalforsamling.

 

 • 10. Oppløsning

Ved oppløsning av selskapet skal eventuell formue overføres til ideell virksomhet som

arbeider i samsvar med selskapets formål.