Fagsamlinger 2017 - 2020

Fagsamlingene i ArtEx er både for ArtEx-deltakere og øvrige deltakere i Talent Norges satsinger. Over to år arrangeres åtte fagsamlinger med ulike tema. ArtEx er etablert av Talent Norge og Sparebankstiftelsen DNB, i samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo, Den norske filmskolen på Lillehammer og Norges musikkhøgskole.

De åtte fagsamlingene i ArtEx fordyper seg innen ulike temaer. På dag to av alle fagsamlingene får du som talent eller prosjektleder i en av Talent Norges satsinger en unik mulighet til å møte de andre deltakerne i Talent Norge, delta i kunnskapsdelingen på tvers og la deg inspirere av fremstående kunstnere. Allerede nå kan du melde deg på til kommende samlinger til monica@talentnorge.no for å sikre deg plass.

 

SAMLING 8: «Kunst, risiko og mot»
Fant sted: 4. - 5. desember 2020
Kunsten er uløselig knyttet til det å søke nye uttrykk og bryte nytt land. Dette innebærer også en risiko, og motet til å sette noe på spill innenfor kunsten står derfor sentralt. Hvordan håndterer kunstneren det å skulle risikere noe? En del av det å ta risiko er også å feile. Hvordan kan det å tape bli en fruktbar erfaring? Hvilken rolle spiller nederlaget for læring og vekst? Har feiling et potensial til å kunne bli en bevisst og konstruktiv del av den kunstneriske prosessen? Detaljert program her.

SAMLING 1: «Læring» 
Fant sted: 9. - 10. mars 2019
Læring er en grunnleggende del av det å være menneske. Både det å tilegne seg vanen å lære kontinuerlig og det å lære seg noe om det å lære er viktige forutsetninger ikke bare for kunstnerisk utvikling men også for menneskelig vekst. Siden hovedmålet for ArtEx- programmet er å sette i gang fruktbare prosesser på begge disse områdene, blir læring et sentralt åpningstema. Søkelyset på samlingen settes på læringens grunnleggende dramaturgi og klassiske stadier og utfordringer. Samtidig diskuteres det hvordan læringsmotivasjon kan stimuleres og hvilke praktiske teknikker som finnes for å fremme god læring i praksis. Detaljert program her.

SAMLING 2: «Kunstnerisk stemme»
Fant sted: 15. - 16. juni 2019
Et kritisk stadium i høyere utvikling innenfor utøvende kunstarter er overgangen fra en teknisk ferdighets- og redskapsorientering til et større menings- og fortolkningsfokus, det å finne sin kunstneriske stemme. Kunstneren må arbeide med å finne sitt eget uttrykk som er tydelig, spisset og gjenkjennbart. Gjennom å finne kjernen i sitt kunstnerskap, vil en kunne videreutvikle og tydeliggjøre kunsten sin. Etter hvert vil det vokse frem en særegen kunstnerisk stemme. I denne prosessen er det ikke kunstnerens mål å prestere bedre, men å bli mer seg selv. På samlingen vil vi forsøke å finne verktøy for dette både gjennom refleksjon og handling. Deltagerne får på samlingen møtt kunstnere som har utviklet en tydelig stemme. De deler av sine erfaringer, arbeidsmåter og tankegang. Detaljert program her.

SAMLING 3: «Øving»
Fant sted: 20. - 21. september 2019
Øving er en viktig del av de fleste utøvende kunstneres hverdag, og mange finner sine egne øvingsmåter. Målet for samlingen er likevel å finne generelle praksiser som har betydning for den gode øvingen, blant annet å undersøke hvilken rolle viljestyrke og selvdisiplin spiller i øvingsarbeidet. Videre retter vi søkelyset på hva som skjer biologisk med mennesker som øver, hvilke kognitive prosesser som støtter god læring og hvordan kunnskap om dette kan være til hjelp i arbeidet med å skape en god øvingsstrategi.

Vi vil problematisere talentbegrepet, og gi en gjennomgang Zimmermanns selvreguleringsmodell og av Anders Ericksons prinsipp om «deliberat practice». Workshop med intervjuer, gruppesamtaler og plenumspresentasjoner vil gi deltakerne mulighet til å reflektere over egen øving og utveksle erfaringer. Deltakerne får møte markante kunstnerprofiler som forteller sine øvingshistorier med hovedvekt på utfordringer, erfaringer og særegne faglige problemstillinger innenfor utøvende kunstarter. Detaljert program her.

SAMLING 4: «Inspirasjon»
Fant sted: 6. - 7. desember 2019
Inspirasjon er et upresist begrep med et til tider uklart innhold. Likevel spiller inspirasjon og kreativitet en avgjørende rolle i mange kunstneriske prosesser. Noen ganger kommer ideene nærmest av seg selv, andre ganger må man jobbe systematisk for å få kunstneriske resultater. Finnes det tankesett og væremåter som fremmer kunstnerens intuitive side og øker sjansene for å oppleve flere skapende øyeblikk?

På denne fagsamlingen går vi i dybden på teknikker som kan hjelpe deg til å finne inspirasjon – hva man kan gjøre rent praktisk, og hvordan man kan jobbe mentalt. Vi snakker om hvordan man kommer i den såkalte flytsonen, vi går inn på ulike teorier knyttet til kreativitet, og drøfter hvordan kritikk kan påvirke det kunstneriske arbeidet i enten positiv eller negativ retning.

Til fagsamlingen inviterer vi spennende foredragsholdere som kan dele av sin kunnskap og sine erfaringer. I tillegg blir det gruppesamtaler, kunstneriske innslag og fruktbare diskusjoner. Detaljert program her.

SAMLING 5: «Balanse og forebygging»
Fant sted: 28. - 29. februar 2020
Det å skape kunst på høyt nivå er en krevende og svært personlig prosess. I perioder kan det legge beslag på all tilgjengelig energi, og man kan komme inn i et mønster som er preget av voldsomme opp- og nedturer. Noen ganger kan dette være helt nødvendig for å oppnå gode kunstneriske resultater, men det kan også føre til utbrenthet og skader.

På denne samlingen vil vi snakke om metodene og teknikkene som kan hjelpe kunstneren å balansere de ulike delene av livet både i og utenfor kunsten. Vi vil se nærmere på hvordan man kan forebygge skader og lære seg å regulere mental spenning i forbindelse med opptredener, utstillinger og fremvisninger. Detaljert program her.

SAMLING 6: «Samhandling og ensemblet»
Fant sted: 21. mai 2020
Hvordan håndteres arbeidet i ensemblet for å skape energi som løfter både helheten og enkeltkunstnere samtidig? Hvilke eksempler har vi på fantastiske ensembler, og hva er sammenhengen mellom kvaliteten på kunstneriske miljøer og fremragende enkeltprestasjoner? Disse og andre viktige spørsmål vil diskuteres gjennom foredrag, panelsamtaler og kunstneriske bidrag. Detaljert program her.

SAMLING 7: «Kunst i kontekst»
Fant sted: Innspilt 25. - 26. september 2020 - Publiseres på TN Arena. 
På denne samlingen vil vi snakke om kunst som politisk handling og om forholdet til ideer og spiritualitet. Søkelyset settes på politiske friksjoner, motkultur og aktivisme. Hvordan blir vi inspirert av sivilisasjonskritikk og trender i vår samtid? Hvordan svarer kunsten på utfordringer i samfunnet? Hvor finnes det interessante eksempler i samtiden på kunstnerskap som er særlig inspirert av politikk og samfunn? Vi vil også undersøke hvordan kunsten er et uttrykk for følelser som kan utfordre og utvide menneskesinnet. Detaljert program her.